เที่ยวคนเดียว
เพื่อรู้จักตัวเองมากขึ้น

เมื่อคุณได้เดินทางแล้วครั้งหนึ่ง การผจญภัยจะไม่มีวันสิ้นสุด แต่ความทรงจำมันจะถูกเล่นในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเบื้องลึกของจิตใต้สำนึก จิตใจคนเราไม่สามารถละไปจากการเดินทางได้ง่ายขนาดนั้น

ไม่ใช่ทุกคนที่เคยหลงทาง จะหลงทาง

เราอาศัยอยู่ในโลกมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยความงามเสน่ห์และการผจญภัยไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับการผจญภัยที่เราสามารถมีได้ หากเพียงแต่เราแสวงหาด้วยการเปิดตาของเรา และเดินทางไป

การเดินทาง
คือการใช้ชีวิต

การเดินทางนั้นมากมายหลายล้านความรู้สึกที่คนเราจะแบ่งปันให้กันได้และไม่เพียงกี่โอกาสของเราที่โคจรมาแลกเปลี่ยนความทรงจำซักช่วงนึงของชีวิต

Romanesque Architecture

Romanesque architecture can be a mixture of Medieval and Roman designs, employing elements involving both for the unity and combination. The word is usually derived from the Latin term roman, meaning “of the Roman race. inches In architectural phrases, Romanesque architecture refers to be able to an indirect appearance in the Roman Empire’s cultural heritage, expressed with an inspired activity of western in addition to eastern elements. This combines elements lent from western structure and Hellenistic skill to produce an creative vision that combines the 2 architecture realms. It was the cosmetic convergence of these types of two architectural variations, more than any one of them, that produced the Romanesque style.

The Romanesque architecture draws upon many of the most famous Roman architectural designs, especially the columns plus piers that type the basis to the Romanesque town. Although piers did not really originally belong to the Romanesque period of time, they were extra later as a new part of typically the transformations Romanesque architecture experienced undergone. The initial piers were round, to provide support regarding the larger parapets and the big buildings that Romanesque architects later employed. They are identified throughout Europe, though they are much less regular in the American Europe where these people were incorporated after the particular fall of the Western Roman Disposition. In the Far eastern Europe they dominate the landscape about castles and palaces.

The Romanesque community and the parapet wall were made to protect the larger buildings through attack or marauding animals. The community walls included some sort of number of directed posts called prores, and the wall membrane was constructed from bricks laid flat. Bricks weren’t just used for ornamental purposes, but furthermore since they could get broken easily, having with them dust that could affect the buildings. Stones became progressively weightier as time exceeded, necessitating the employ of iron to generate stronger material, such as wood.

Romanesque architecture As have been mentioned, one regarding the main takeaways from this post will be the importance of timber as a making material in Both roman architecture. As time passed, many other materials, such as stone or even steel, came directly into play, nevertheless the one particular thing that has remained constant is the significance of real wood as a making material. Another a key point that I wanted to highlight is usually that wood had been widely available throughout the Early Both roman Empire, so presently there were no shortages of this making material. This has been one of typically the reasons why many of the fantastic Roman Empire’s wonderful structures, including typically the famous Colosseum plus the House in the Vestals, have timber elements within their particular construction.

The use of arches in Roman architecture differs according to the particular region by which this is found. In Western Europe, curve are very typical, being common in palaces, churches in addition to town halls. On the other hand, within the Eastern Both roman Empire such structures were much much less prevalent, getting used instead for door curve and window curve. The use involving arches was very valued by the particular Romans, since they regarded as them to become auspicious. They also considered as the vertical line of an arch to be a depiction of perpetuity, so they really were used to emphasize this idea in Western European countries.

As has previously been mentioned, using glass in Roman architecture developed in the Later Middle Ages. Glass was at first used to accentuate the exterior of buildings, however above time it became popular as windows, roofs and other types of opportunities. One of the key differences in between Romanesque architecture and the Midsection Ages is the usage of glass throughout Romanesque architecture. In the particular Middle Ages, nearly all buildings had the inside decorated with solid wood, making for a good impersonal and fairly cold environment. Glass, on the other hand, was comfortable and welcoming, developing a setting that has been very pleasant and even conducive to internal decoration.


Due to the prevalence throughout the Ancient, many Gothic set ups were destroyed during World War I actually and World Conflict II. A noteworthy exception for this was the particular catacombs of Rome, which were mostly intact during the war. Many men and women are surprised to find out that a big number of Gothic catacombs were created during the center ages, most of which in turn have not been entered by humans since the Midsection Ages. Gothic buildings survived throughout the eras of the Renaissance and the Extraordinaire period. It suffered, even, until the particular end from the 17th century. It then commenced to decline, quite possibly due to typically the rise of Medieval Revival architecture within the Americas.

Romanesque architecture uses a range of different supplies in its building. Such as stone, solid wood, concrete, glass, straightener, brick and other materials that had been generally used in Both roman times. It will be common to find out Romanesque architecture incorporate elements from several different building materials, as effectively as different styles of making, such as flat-roofed houses and large spires. Some Romanesque buildings are quite elaborate, while others are considerably smaller sized.

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *