ทะเลสาบอินเล มีความยาว 22 กิโลเมตร และกว้าง 10 กิโลเมตร […]...