วัดขุนอินทประมูล เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย […]...