วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ เป็นที่ตั้งของเมืองฝาง หรือสว […]...