วัดไก่เตียพฤฒาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลคลองน้อย ท่านผู […]...