หมู่บ้านเหมืองกุง เดิมมีชื่อว่า “บ้านสันดอกคำใต้& […]...