อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน ตั้งอยู่บนยอดเขาไซซาน บริ […]...