เที่ยวคนเดียว
เพื่อรู้จักตัวเองมากขึ้น

เมื่อคุณได้เดินทางแล้วครั้งหนึ่ง การผจญภัยจะไม่มีวันสิ้นสุด แต่ความทรงจำมันจะถูกเล่นในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเบื้องลึกของจิตใต้สำนึก จิตใจคนเราไม่สามารถละไปจากการเดินทางได้ง่ายขนาดนั้น

ไม่ใช่ทุกคนที่เคยหลงทาง จะหลงทาง

เราอาศัยอยู่ในโลกมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยความงามเสน่ห์และการผจญภัยไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับการผจญภัยที่เราสามารถมีได้ หากเพียงแต่เราแสวงหาด้วยการเปิดตาของเรา และเดินทางไป

การเดินทาง
คือการใช้ชีวิต

การเดินทางนั้นมากมายหลายล้านความรู้สึกที่คนเราจะแบ่งปันให้กันได้และไม่เพียงกี่โอกาสของเราที่โคจรมาแลกเปลี่ยนความทรงจำซักช่วงนึงของชีวิต

Typically the Romanesque Architecture

Romanesque architecture is an buildings design of modern The european union seen as a small, semicircular arches. Examples of Romanesque architecture are available most over the entire world, which makes it the very first pan European architectural style at any time since the Both roman Empire. This type of architecture is seen as its antique, provincial appeal combined with a number of the identical characteristics seen in Greek and Roman structure such as the particular usage of a monogram. tonsilp In Romanesque architecture, the particular use of wooden has been common in both flooring in addition to window coverings. That can be noted that Romanesque elements frequently appear throughout the use of marble, stone, limestone, glass in addition to wood. In addition, the Romanesque elements are also common in the make use of of metal — typically gold, silver, copper, bronze plus iron.

Romanesque architecture is usually largely influenced by the works of many of these artists as By Van Eyck, Hubert Van Eyck, Rembrandt and Sandro Botticelli. However, the Romanesque influence can in addition be traced to the works involving ancient Egyptians, Babylonian temples and the architecture of the particular Greek city state of Athens. Romanesque design is just not mainly because flexible as various other forms of buildings in terms regarding movement. Romanesque areas are usually set up in an one file. The interior and even exterior designs frequently mirror the other person in order to make a similar theme. For example, an inner courtyard could have arched doorways and large, double doorways just like the case in the Palace of the Grand Master associated with the Chinese Ming Dynasty.

Architectural Romanesque was introduced straight into Western architecture from the French architect, John Sullivan. Unlike other forms of Romanesque architecture, this specific architectural form does not have a large, three-dimensional structure. Its three dimensional nature can end up being seen in the particular Romanesque spiral stairs. Additionally , the Romanesque component of simplicity, while compared to other designs of Romanesque architecture, are visible the use of plain or gekörnt stone in the inside of the residence, kitchen and even fireplace.

This form of Romanesque architecture started out typically the French Revolution and into the Extraordinaire period. This fashion is different from typically the Romanesque because the Romanesque architecture has an complex detailing of organic objects, whereas the particular Romanesque architecture leaves much of the natural landscape unadorned. In the Extraordinaire style, the structures has very little detailing, if virtually any. A Romanesque building will be pretty decorative, such as having gemstones or other ornamentation.

The Romanesque buildings are usually often simple in their details and the overall design. They may be more decorative plus more stylized than additional kinds of Romanesque architecture. Typically the Romanesque buildings often never exceed the space of one pillow yard, unlike the modern apartment properties. These houses have been usually circular inside nature. The Romanesque homes were generally made from masonry.

The particular Romanesque building can be constructed out involving materials such seeing that adobe brick, sandstone, limestone or standing. Each wall involving the house was then made associated with stone or possibly a similar material and home windows were then placed within them. The Romanesque doors have been usually wider compared to other types associated with door and these people used more ornamental motifs for that a glass. Romanesque fireplaces were usually large natural stone vaults that performed not have some sort of top; they used normal ceramic to line the fireplaces. Romanesque shutters were made to be applied in combination with the large stone vaults to keep typically the windows light along with the shutters dark.

Romanesque was used as a design inside the home involving the wealthy inside Medieval Europe. These kinds of homes a new wonderful decorative aspect plus most of all of them were listed by simply cartoins throughout the Renaissance. Marble was usually used for the floors and typically the walls of the luxurious palaces plus public baths. Right now there were also Romanesque statues which were displayed on the particular walls from the properties.

Romanesque architecture is frequently applied today in current housing projects. That has been extensively adapted by a lot of homeowners and builders as it supplies a pleasing yet basic look. It can easily blend directly into any type involving architecture and this lends itself nicely to getting used while the basis regarding planning and planning homes. Romanesque architecture also offers an interesting history and it’s 1 that needs in order to be researched appropriately before it could be labeled as authentic. One must remember though, that will this architecture has changed over time plus there were many alterations to the Romanesque styl

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *